ช่องทางรับแจ้งเบาะแส

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงหลักจริยธรรมกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานจรรยาบรรณ ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ ที่ดี บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเรื่อง Whistleblowing เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน รวมถึงการให้ความคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน การปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และเสียหาย

บริษัทส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้และผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน รายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมาย ผิดจริยธรรม ผิดจรรยาบรรณ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์ของทางการ บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษ กล่าวโทษ ลดเงินเดือน ลดขั้น ลดตำแหน่งพนักงานใด ๆ ในการที่พนักงาน ได้ช่วยให้ข้อมูลแก่บริษัทโดยสุจริต ตามความเป็นจริงมิใช่การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น

ผู้แจ้งควรให้ข้อมูลที่ชัดเจน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้แจ้ง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของเหตุการณ์ เพื่อที่ผู้ดำเนินการของบริษัทสามารถแจ้งความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง บริษัทจะเก็บข้อมูลของ ผู้แจ้งไว้เป็นความลับตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันในแบบฟอร์มซึ่งปรากฏอยู่ใน เมนู >> ติดต่อเรา >> กรุณาเลือกหัวข้อ
ที่ต้องการติดต่อ >> ช่องทางรับแจ้งเบาะแส