bg-banner-gold-notches

LHFG รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นองค์กรผู้นำ
ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับที่โดดเด่น
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ข่าวสารบริษัท
10 ต.ค. 2566
PR-LHFG-CALO-News
LHFG รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
ในระดับที่โดดเด่นจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


      LHFG โดยคุณวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization : CALO) จากพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย LHFG ได้รับการประเมินในระดับที่โดดเด่นจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

      “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” เป็นองค์กรที่แสดงความเป็นผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผ่านการแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร โดยมีปีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป้าหมายของความตกลงปารีส จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวสารล่าสุด