ผู้บริหารระดับสูง

นายฉี ชิง ฟู่

กรรมการผู้จัดการ

นายวิเชียร อมรพูนชัย

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ

นายวรวุฒน์ โตเจริญธนาผล

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวอภิญญา ภวังคนันท์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวนวลแพร เสือใหญ่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล