bg-banner-gold-notches

คำสงวนสิทธิ์

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

     บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท และเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท การใช้เว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งท่านควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทและหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึง ท่านตกลงผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่าน ไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

ลิขสิทธิ์

     บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ การแสดงผล รูปแบบนำเสนอ เครื่องหมายการค้า และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่จะมีการระบุบอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ถ่ายโอนลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

     ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่าง ๆ ของบริษัท ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยดุลพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า บริษัทสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประสงค์ขอใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
     บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท ที่ปรากฏในเว็บไซต์ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นความเสี่ยงของท่านเอง และท่านยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการ การถ่ายโอนข้อมูล หรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท
     หากมีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

     เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัทให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเลือก เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน ถือว่าท่านยอมรับ ความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว หากมีความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว