• ข่าวสารและกิจกรรม

LHFG รับรางวัล Investors’ Choice Awards ประเภท 100 คะแนนเต็ม

22/11/2016

LHFG รับรางวัล Investors’ Choice Awards ประเภท 100 คะแนนเต็ม

 

       LHFG รับรางวัล Investors’ Choice Awards ประเภท 100 คะแนนเต็มต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) รับรางวัล "Investors' Choice Awards" จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานในพิธีมอบรางวัล จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญด้านการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทสามารถทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องถึง 4 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2556-2559) โดยมี นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยผู้จัดงานร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย