• ข้อมูลบริษัท

ผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

1) ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2) ติดตามและรายงานฐานะของบริษัท รวมทั้งติดตามฐานะของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
3) พิจารณาและกลั่นกรองการดำเนินงาน รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท
4) ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
5) เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่นๆ
6) ดูแลให้การสื่อความกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
7) ดูแลให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการกำกับกิจการที่ดี
8) ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

        ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีอำนาจอนุมัติดำเนินการดังกล่าวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด