• ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
 
นายฉี ชิง-ฟู่
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มที่ต้องขอความเห็นชอบจากทางการ และผู้บริหารในตำแหน่งผู้ช่วยสายงานขึ้นไป หรือตำแหน่งงานอื่นที่เทียบเท่า เมื่อครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่างลง หรือเพิ่มเติม โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสม ดังนี้
   2.1 กรรมการ
   2.2 ผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยสายงาน
   2.3 ที่ปรึกษาของบริษัท เฉพาะบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัท หรือบุคคลที่อาจทำหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยสายงานแต่เพียงใช้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น
3. ดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทมีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงดูแลให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของสถาบัน
4. กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ (อ้างอิงตามข้อ 2.) ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ
5. ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ (อ้างอิงตามข้อ 2.) ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี หรืองบประมาณการจ่ายเงิน Bonus ประจำปี หรือผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้พนักงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
   6.1 พิจารณาภาพรวมและกรอบการดำเนินการของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานบริษัทในประเทศ (Local Staff) และค่าตอบแทนของพนักงานชาวต่างชาติ (Expatriate) ที่เป็นบริษัทร่วมทุน อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานชาวต่างชาติตามที่ได้ตกลงกัน ตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพื่อความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
   6.2 พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้พนักงาน
7. พิจารณานโยบาย แนวทางประเมินและวิธีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสมและอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้มีอำนาจในการจัดการ (อ้างอิงตามข้อ 2.)
8. พิจารณากรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ ตลอดจนการว่าจ้างเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะการจ้างงานที่มีการกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน
9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
10. ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการในรายงานประจำปีของบริษัท
11. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ (อ้างอิงตามข้อ 2.) เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
12. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม เป้าหมายและการดำเนินงาน ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงวิธีและเครื่องมือในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้สะท้อนความเสี่ยง (หากมี) ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย