• ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 
นายอดุลย์ วินัยแพทย์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 
 
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
กรรมการบรรษัทภิบาล
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการบรรษัทภิบาล
ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการบรรษัทภิบาล
 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1) พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2) พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3) ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งให้ข้อแนะนำและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาลเพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
5) ประเมินผลการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
6) เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล การป้องกัน การจ่ายเงินเพื่อการคอร์รัปชัน ทั้งกับผู้บริหารพนักงานและหน่วยงานภายนอก
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล