• ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

 
นายอดุลย์ วินัยแพทย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
 
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
กรรมการตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ
 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6) ดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายในที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรและระบบการทำงานที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ต้องถูกตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการตรวจสอบกิจการภายในที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาชีพ และตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน
7) สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ให้เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน (whistleblowing policy)
8) จัดให้มีแนวทางและระบบการควบคุมภายใน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการควบคุมและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
9) รับรายงานจากคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ในประเด็นที่บริษัทต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนด
10) แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรณีมีการทบทวน ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
12) รายงานการปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
13) ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ