• ข้อมูลบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

        กลุ่มธุรกิจทางการเงินบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบ่งการดำเนินงาน ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  • ธุรกิจการลงทุน คือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ คือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  • ธุรกิจหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

        บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง
(Non-operating Holding Company) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบธุรกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ปัจจุบันบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้

  •   ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                         ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
  •   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด         ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
  •   บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)               ร้อยละ 99.80 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท  มีดังนี้

     1. ลงทุนในตราสารทางการเงินทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทน

     2. ทำธุรกรรมกับบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

     3. บริหารเงินเพื่อตนเองหรือเพื่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

     4. จัดหาเงินทุนโดยวิธีอื่นใดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวมถึงการออกหุ้นกู้

     5. ประกอบธุรกิจอื่นใดตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

เป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

        เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกลยุทธ์ให้เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อทำธุรกิจทางการเงินที่ครบวงจร ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ กองทุน หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินและบริการต่างๆ เช่น  บริการเป็นนายหน้าประกันชีวิต บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ บริการรับชำระภาษีของกรมสรรพากร บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริการ Trade Finance และบริการ Cash Management เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริการและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่รวดเร็วและตรงต่อความต้องการของลูกค้า  

        นอกจากเป้าหมายการดำเนินธุรกิจแล้ว กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการจ่ายเงินเพื่อการคอร์รัปชั่น การเสริมสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2557 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต