• ข้อมูลบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

      ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อน โดยเติบโตที่ร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2556 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐบาล และการลงทุนรวมในประเทศ ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลง เป็นผลจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญชะลอลง และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน สำหรับภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยยังสามารถเติบโตได้ตามการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวเกือบทุกสัญชาติ

      ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมากลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีการพัฒนาในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ และตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้า เช่น การซื้อขายหุ้น การซื้อขายกองทุน และการเปิดบัญชีใหม่ผ่าน Application LH Bank M Choice รวมทั้งการเปิดตัว mark Symbolic of CHANGE ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในด้านการให้บริการ รูปแบบสาขา และเครื่องแบบของพนักงานเพื่อเสริมสร้างบุคลิกที่ทันสมัย กระฉับกระเฉงและคล่องตัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “We Are Family” แต่ยังคงไว้ซึ่งความสุขุม ความอบอุ่นและเป็นกันเอง

     การให้บริการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ครบวงจรและตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561ดังนี้

         บริษัทมีสินทรัพย์รวม 245,933 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 5.5 และมีกำไรสุทธิรวม 3,108.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 19.4

         ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม 238,658 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 3.6 มีเงินให้สินเชื่อรวม 182,142 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 5.1 และมีคุณภาพสินเชื่อจัดอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ร้อยละ 1.93 ของเงินให้สินเชื่อรวม ธนาคารได้พัฒนาบริการเพิ่มสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีความพึงพอใจ การพัฒนาบริการของสาขา เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (Professional Financial Advisor) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการด้วยระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และในเดือนมกราคม 2562 ธนาคารจะเปิดให้บริการรับชำระเงินจาก E-Wallet ผ่าน QR Code และบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ CTBC Bank พันธมิตรจากไต้หวัน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ที่มีเครือข่ายสาขาอยู่ทั่วโลกกว่า 114 แห่ง ครอบคลุมกว่า 14 ประเทศไว้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการและเพื่อรองรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกของไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 66,183 ล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ร้อยละ 1.1 บริษัทมีแผนออกกองทุนใหม่ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในไทยและในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุนและเพิ่มโอกาส รับผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งวางเป้าหมายที่จะเพิ่มขนาดกองทุนภายใต้การบริหารจัดการและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์ Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน

        บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม ความได้เปรียบในการแข่งขันและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ การพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการให้คำแนะนำการลงทุน การเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โครงการส่งเสริมช่องทางการลงทุนผ่านสาขาธนาคารเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและให้นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านสาขาของ LH Bank ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น

         คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคมโดยรวม รวมทั้งการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ในปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยบริษัทได้รับจำนวนตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และบริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน รวมทั้งการสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)

        บริษัทขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พนักงาน สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยดีเสมอมา