• ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

        เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กอรปกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกนและเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม บริษัทจึงได้ยึดถือวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มาเป็นตัวกำหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องการจะบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ สำหรับพันธกิจจะเป็นการกำหนดภารกิจและหลักปฏิบัติที่องค์กรจะยึดถือในการดำเนินธุรกิจส่งถึงค่านิยมองค์กร คือ หลักการร่วมกัน ที่ผู้บริหารและพนักงานจะนำมาใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

        คณะกรรมการธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งได้ทบทวนความเหมาะสมของวิสัยทัศน์ และพันธกิจทุกปี

        ปี 2561 คณะกรรมการธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้


 
ค่านิยมองค์กร (Pro-AcTIVE)

        การพัฒนาเชิงความรู้นอกจากองค์ความรู้ที่สนับสนุนการทำงานแล้ว ในด้านพฤติกรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกัน ธนาคารมีแนวทางในการสร้างค่านิยมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมที่อยู่บนค่านิยมเดียวกันผ่านกระบวนการสื่อสาร การเรียนรู้ และการทำงานบนค่านิยม PRO-AcTIVE เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมเติบโตไปพร้อมกับธนาคารอย่างยั่งยืน

        PRO-AcTIVE คือ ค่านิยมของธนาคาร เพื่อหล่อหลอมพนักงานให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยสะท้อนผ่านพฤติกรรม การทำงาน การอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติต่อลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  PRO - Professional : “พัฒนาศักยภาพ สร้างสรรค์งานเชิงรุก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”

       ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถในระดับความเป็นมืออาชีพ รอบรู้ในงานและระบบงาน มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เคร่งครัดในกฎระเบียบ มีการสร้างสรรค์งานในเชิงรุก ยืดหยุ่นและพร้อมเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทำงานให้มีความเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

 

  Ac - Accountability : “รับผิดชอบในทุกมิติ ยึดมั่นสัจจะ ใฝ่สำเร็จ”

        ธนาคารส่งเสริมความมีจิตวิญญาณ ความเป็นเจ้าขององค์กร มีความรับผิดชอบในงาน มุ่งทำงานให้ลุล่วงตรงตามกำหนดเวลา มีสัจจะ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา โดยมองเป้าหมายและความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารเป็นสำคัญ

 

  T - Teamwork : “เปิดใจแก่กัน ทำงานเป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายร่วม”

        ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับฟัง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประสานแนวคิดเพื่อความสำเร็จของทีมและธนาคาร

 

  I - Integrity : “สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส”

        ธนาคารส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อธนาคาร อาชีพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถดำรงตน เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกกระบวนการของการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความยุติธรรม

 

  V - Visioning : “คิดนอกกรอบ มองกว้างไกล ยึดมั่นในเป้าหมาย”

        ธนาคารส่งเสริมให้การทำงานมีแบบแผน กำหนดเป้าหมายการทำงานได้อย่างชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดโดยมีการติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่อง โดยยึดมั่นในหลักการ มีความคิดสร้างสรรค์ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของธนาคาร และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว

 

E - Excellence Service : “ใจรักบริการ ให้เกียรติ จิตอาสา”

        ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีค่านิยมในด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ สามารถให้บริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ มีจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนพนักงาน หน่วยงาน และธนาคาร สนับสนุนให้พนักงานสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ