• ข้อมูลบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท

      บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง จัดตั้งขึ้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม
      บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทไม่ทำธุรกิจของตนเอง (Non – Operating Holding Company) แต่จะเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการ
       เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 บริษัทได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัท และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัทเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารเป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation กล่าวคือ บริษัทจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอขายเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในอัตราแลกเปลี่ยน 1 ต่อ 1 และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับ หุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือเสมือนว่าชำระราคาค่าหุ้นแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแทน และบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในธนาคาร
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยใช้อักษรย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า LHBANK และต่อมา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้เปลี่ยนอักษรย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า LHFG 
      เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.80 ของทุนที่ชำระแล้ว และซื้อหุ้นบริษัท ซีไอเอ็มบี แอ็ดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ทั้ง 2 บริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การเข้าซื้อหุ้นทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายการทำธุรกรรมด้านการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัททั้ง 2 แห่ง โดยชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
      เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด จำนวน 2,999,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
       เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้น (MOU in relation to Share Subscription Agreement) กับ CTBC Bank Co., Ltd. ในการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทได้ตกลงออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,544,961,342 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.617 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายต่อ CTBC Bank ในราคา 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 16,598.9 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กระบวนการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้เสร็จสมบูรณ์ ทำให้ CTBC Bank เข้ามาถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 35.617 ซึ่งเป็นสัดส่วนเท่ากับการถือหุ้นรวมกันของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 21.879 และร้อยละ 13.738 ตามลำดับ